Aktualności

Rozpoczęły się zapisy na Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy na rok 2012


Uprzejmie informujemy,że rozpoczynamy kolejny rok realizacji Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruzlicy.

W ramach Programu oferujemy Panstwu możliwość wykonania badania QuantiFERON-TB Gold In Tube u osób narażonych na kontakt z chorymi na czynna gruźlicę płuc. Badanie finansowane jest z budżetu Urzedu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i nie obciąża finansowo zleceniodawcy. Program adresowany jest do osób na stałe zamieszkujących bądź zatrudnionych (uczących się) na terenie Województwa Wielkopolskiego. Dodatni wynik testu świadczy o zakażeniu organizmu prątkiem gruźlicy i stanowi przesłankę do pogłębionej diagnostyki i ewentualnego wdrożenia chemioprofilaktyki. Decyzje o dalszym postępowaniu z osobami zakażonymi dokonuje lekarz specjalista pulmonolog na podstawie oceny ryzyka progresji latentnego zakażenia prątkiem do aktywnej postaci gruźlicy. Osobami uprawnionymi do kierowania pacjentów na badania QuantiFERON-TB Gold w ramach Programu Profilaktyki są:

  • lekarze rodzinni na podstawie informacji o narażeniu na kontakt z chorym prątkującym, pozyskana z pionu SANEPID;
  • lekarze specjaliści na podstawie wywiadu;
  • powiatowi Inspektorzy Sanitarni;
  • przewodniczący Szpitalnych Zespołów Zakażeń Szpitalnych.
Podstawa do wykonania badania jest dokładnie i czytelnie wypełnione zlecenie, którego wzór znajduje sie na stronie: http://wczesnewykrywaniegruzlicy.wcpit.pl/ Krew do badania pobierana jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00, po uprzednim zarejestrowaniu w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej WCPiT, W przypadku liczniejszych grup pacjentów pochodzących z tej samej jednostki kierującej możliwe jest, po wcześniejszym uzgodnieniu, przesłanie probówek testowych do zleceniodawcy i pobranie krwi na jego terenie. Badania będą wykonywane do momentu wyczerpania środków przyznanych na realizacje programu w roku bieżącym.

Informacje pod numerem telefonu 616654284, 616654222,616654325.

06-04-2012